Mua code offer: LH 0979.634.222 |Skype: nguyenkhoihd | Facebook.com/khoimmo

Hướng dẫn cách điền mẫu W8-BEN và gửi W8-BEN (2014) miễn phí

Đối với Tài khoản Chung, mỗi chủ tài khoản phải điền một mẫu riêng. Mẫu
W-8BEN phải được điền chính xác mà không có bất kỳ thay đổi nào. Nếu quý
khách điền sai, vui lòng viết lại từ đầu vào mẫu mới.
Không sử dụng bút xóa hay bất kỳ công cụ sửa nào khác.Tất cả các Mẫu W phải được điền bằng Tiếng Anh 

A. Vui lòng đọc phần này và các hướng dẫn liên quan để đảm bảo quý khách điền đúng mẫu W.

B. PHẦN I (Nhận điện Chủ Sở Hữu Thụ Hưởng)
Dòng 1 Tên Đầy đủ (Họ và Tên).
Dòng 2 Quốc gia nơi có Quốc Tịch
Dòng 3 Điền địa chỉ đường đầy đủ vào dòng thứ nhất và Thành phố hoặc thị xã, tiểu bang hoặc tỉnh bao gồm mã bưu điện vào dòng thứ 2.
KHÔNG SỬ DỤNG:
Địa chỉ Hòm thư hoặc địa chỉ nhận thư hộ
Tên của bên thứ ba
Địa chỉ tại một Tổ chức tài chính
Địa chỉ tại Hoa Kỳ
Dòng 4 Chỉ điền địa chỉ gửi thư nếu khác với địa chỉ Thường trú.
Lưu ý: Nếu một địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ được điền, cần giải thích/nêu lý do bằng văn bản về việc sử dụng địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ.
Nếu quốc gia khác với quốc gia trong địa chỉ thường trú thì cần giải thích bằng văn bản.
Dòng 5 Điền Mã Số Thuế Hoa Kỳ (TIN) của quý khách. Mã số này có thể là Số An sinh Xã hội (SSN) hoặc
Mã Số Thuế Cá Nhân Hoa Kỳ (ITIN).
Mã số TIN hợp lệ luôn gồm có 9 chữ số..
Mã số TIN không được::
(1) chứa bất kỳ ký tự nào khác ngoài số,
(2) chứa ít hơn hoặc nhiều hơn chín chữ số,
(3) chứa chín chữ số giống nhau, hoặc
(4) chứa chín số liên tiếp (cho dù theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần).
Dòng 6 Điền mã số thuế ngoài Hoa Kỳ của quý khách. Nếu quý khách không có mã số thuế nước ngoài, đến
Dòng 8 và viết ngày sinh của quý khách (Tháng dạng 2 chữ số/Ngày dạng 2 chữ số/Năm dạng 4 chữ số).
Dòng 7 KHÔNG LIỆT KÊ SỐ TÀI KHOẢN vì làm như vậy có thể hạn chế mẫu ở những tài khoản được liệt kê và quý khách có thể phải điền thêm một mẫu khác cho các tài khoản khác.
Lưu ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn cho W-8BEN để biết thêm hướng dẫn về ai là đối tượng thụ hưởng.

C. PHẦN II (Yêu cầu về Quyền Lợi Theo Hiệp Định Thuế)
Dòng 9 và 10 Chỉ điền phần này nếu quý khách là người cư trú tại quốc gia tham gia hiệp định và có quyền yêu cầu các quyền lợi theo hiệp định thuế, nghĩa là nếu quý khách đang nhận thu nhập cố định hoặc có thể xác định, hàng năm hoặc định kỳ (FDAP), ví dụ như các khoản thanh toán cổ tức và các khoản thanh toán là từ các nguồn tại Hoa Kỳ. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về điều kiện để có thể yêu cầu các quyền lợi theo hiệp định thuế, chúng tôi đề nghị quý khách nên xin tư vấn thuế độc lập

D. PHẦN III (Xác nhận)
1. Vui lòng ký vào mẫu và viết tên quý khách bằng chữ in vào dòng bên dưới chữ ký.
2. Vui lòng đề ngày vào mẫu theo định dạng Tháng dạng 2 chữ số/Ngày dạng 2 chữ số/Năm dạng 4 chữ số.
3. Nếu quý khách ký thay mặt cho người được nêu trên Dòng 1, vui lòng điền vào trường tư cách.

Lưu ý: Mẫu W-8BEN này không thể ký dựa trên một Giấy Ủy Quyền chung (POA) trừ khi tài liệu POA đề cập cụ thể rằng người đại diện/người được ủy quyền có thể ký các vấn đề thuế hoặc trên các mẫu khai thuế (và một bản sao được cung cấp hoặc giữ lại) hoặc nếu Mẫu 2848 của IRS được cung cấp


Từ khóa tìm kiếm:

Kienthucoffer.com - Blog Authors Khôi Nguyễn - 0979.634.222